Parteneriate #MAI sigure ca rezultat al HUB-ului de Securitate al UE

HUB-ul de securitate al Uniunii Europene dedicat colaborării pe subiectul de securitate internă și management al frontierelor atât a Republicii Moldova cât și a spațiului UE, reprezintă un mecanism operațional de nivel regional, prin intermediul căruia sunt conduse expertize informaționale comune în vederea asigurării infrastructurii de securitate a țărilor europene. 


Înființarea HUB-ului de securitate al UE a avut loc la Chișinău, în iulie 2022, fapt prin care Republica Moldova și-a confirmat capacitatea de a contribui la fortificarea centurii de securitate a Europei, fiind văzută ca un partener de încredere pentru întregul spațiu european.


În acest an de activitate al HUB-ului de Securitate al UE, Republica Moldova a contribuit la ajustarea arhitecturii de securitate europeană conform ultimelor evoluții ale criminalității transfrontaliere și amenințărilor hibride. Prin rezultatele înregistrate, se enumeră:


· Proiectarea și implementarea sistemului de identificare a tendințelor infracționale pentru spațiul european, în baza indicatorilor informaționali  cuantificați pe teritoriul Republicii Moldova;


· 106 acțiuni operaționale la care Republica Moldova participă pe parcursul anului 2023 pe Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor criminale (EMPACT);


· Elaborarea primei analize Moldovan Open Source Intelligence (OSINT) și prezentarea către Oficiul European de Poliţie Europol (OEP Europol) ca contribuție națională pentru proiectarea produselor analitice europene;


· 14 investigații comune cu sprijinul Europol cu referire la tendințele emergente în infracțiunile transnaționale;


· Republica Moldova a fost țară-organizatoare a primelor 2 întâlniri ale Forum estic privind securitatea și gestionarea frontierelor, reunind șefi de poliție națională, poliție de frontieră și înalți oficiali din peste 10 țări de pe flancul est-european.


Resursele implicate în activitatea HUB-ului includ instituțiile de stat din domeniul securității Republicii Moldova (Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor); reprezentanți ai tuturor agențiilor de aplicare a legii; reprezentanți din domeniul judiciar din Europa (Europol, Interpol, Cepol, Frontex); precum și Comisia Europeană, prin Directoratul-General pentru Migrație și Afaceri Interne (DG Home), Directoratul-General pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere (DG Near), și Directoratul-General pentru Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG Fisma).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

More secure partnerships as an outcome of the EU Support Hub


The EU Support Hub, dedicated to collaboration on the subject of internal security and border management for both the Republic of Moldova and the EU area, represents an operational mechanism at the regional level, through which, based on the principle of information exchange, common informational expertise is conducted in order to ensure the security infrastructure of European countries.


The establishment of the EU Support Hub took place in Chisinau, in July 2022 , by which the Republic of Moldova confirmed its ability to contribute to the strengthening of the Europe’s security belt and being a trustable security provider.


During this year of activity of the EU Support HUB, the Republic of Moldova has contributed to the adjustment of the European security architecture according to the latest developments in cross-border crime and hybrid threats.


By the results recorded, it lists:


 · Design and implementation of the system for identifying crime trends for the European area, based on information indicators quantified on the territory of the Republic of Moldova;


· 106 operational actions in which the Republic of Moldova participates during 2023 on the European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (EMPACT);


· Development of the first Moldovan Open Source Intelligence (OSINT) analysis for the Europol as a national contribution to the design of the European analytical products;


· 14 joint investigations with the support of Europol on emerging trends in transnational crime;


· The Republic of Moldova hosted the first two meetings of the Eastern Forum on Border Security and Management, bringing together heads of national police, border police and senior officials from over 10 countries on the Eastern European flank.


The resources involved in the activity of the EU Security HUB include the state institutions in the field of security of the Republic of Moldova (the Ministry of Internal Affairs, the General Prosecutor’s Office, the Intelligence and Security Service, the Customs Service, the Service for the Prevention and Combating of Money Laundering); representatives of all law enforcement agencies; representatives from the judicial field in Europe (Europol, Interpol, Cepol , Frontex ); as well as the European Commission, through its DG Home, DG Near, and DG Fisma.