Informații generale

Pentru o mai bună vizibilitate a cooperării dintre Uniunea Europeană și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, s-a inițiat crearea portalului web https://maisigurinue.md/ pentru a fi reflectată întreaga activitatea de dezvoltare și inovare a domeniului afacerilor interne.

Produsul https://maisigurinue.md/ este finanțat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova în scopul sporirii vizibilității, informării și accesabilității publicului la date, activități și informări cu privire la îndeplinirea obiectivelor de aderare la UE și la dezvoltarea și modernizarea domeniului afacerilor interne din R Moldova cu sprijin extern.

In acest website se regăsesc:

  • Documentele strategice și programelor de dezvoltare și modernizare a domeniului afacerilor interne al Republica Moldova;
  • Programele de dezvoltare;
  • Proiectele și parteneriatele interne și externe;
  • Activitățile și politicile dezvoltate în cadrul HUB-ului de sprijin al UE pentru Securitate Internă și Managementul Frontierelor în Moldova, la Chișinău;
  • Știri cu referire la activitățile de modernizare a afacerilor interne și de aderare a Republica Moldova la Uniunea Europeană.

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova au înregistrat o dinamizare în ultimii ani.

Începând cu 2014, atunci când a fost semnat Acordul de Asociere UE-Moldova, colaborarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a generat rezultate vizibile și tangibile pentru cetățeni. Anul 2022 a oferit însă un moment istoric: Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la UE.

Acum, Republica Moldova se poate bucura de o serie de beneficii, precum: o perspectivă exactă de aderare la Uniunea Europeană, instituții publice reziliente, dezvoltare durabilă, asistență și sprijin pentru domeniile-cheie, acces direct la programe europene, etc.

Uniunea Europeană, care a devenit între timp cel mai mare donator al Republicii Moldova și unul dintre cei mai fiabili parteneri de dezvoltare, sprijină reformele-cheie în sectoarele strategice, precum justiția, dezvoltarea economică și energetică, securitatea regională, etc.

Avansarea continuă a cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pe mai multe paliere stimulează dezvoltarea de noi soluții inovatoare pentru abordarea provocările contemporane.

Misiunea ministerului include analizarea situaţiei şi problemelor din domeniile de activitate gestionate (vedeți mai jos), precum și elaborarea politicilor publice eficiente în domeniile de activitate aferente. De asemenea, ministerul este responsabil de monitorizarea calității politicilor şi actelor normative existente şi de a face recomandări privind intervenţiile justificate ale statului care vor oferi soluţii eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

Parlamentul European (abreviat PE) este o autoritate legislativă a Uniunii Europene (UE). Parlamentul, este ales prin vot direct o dată la cinci ani. Împreună cu Consiliul Uniunii Europene și cu Comisia Europeană, exercită puterea legislativă a UE. Parlamentul este compus din 705 de membri, care reprezintă al doilea cel mai mare electorat democratic în lume (375 milioane de votanți eligibili în 2009).

 

Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili prioritățile politice ale Uniunii și reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările din UE.

Consiliul European este una dintre cele 7 instituții oficiale ale Uniunii. El își exercită activitatea în cadrul summiturilor (de obicei, trimestriale) ale liderilor UE, prezidate de un președinte permanent.

 

Consiliul Uniunii Europene (uneori denumit și Consiliul sau Consiliul de Miniștri) este un organism parte a legislativului Uniunii Europene (UE) reprezentând guvernele statelor membre, celălalt organism este Parlamentul European.

Comisia Europeană (EC)   este o instituție a Uniunii Europene, responsabilă cu întocmirea propunerilor legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea tratatelor UE și de gestionarea activității curente a UE. Comisarii depun un jurământ la Curtea Europeană de Justiție din orașul Luxemburg, făgăduind să respecte tratatele și să fie complet independenți în îndeplinirea îndatoririlor lor în timpul mandatului.

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) își are sediul în Luxemburg și este organul juridic suprem al Uniunii Europene. Denumirea corectă a CJUE ar trebui să fie însă „Curțile de Justiție ale Uniunii Europene”, fiindcă CJUE cuprinde trei instanțe diferite: Curtea de Justiție, Curtea Generală și Tribunalul Funcției Publice.

 

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a Uniunii Europene, cu funcția de administrare a politicii monetare în cele 19 țări care folosesc euro ca monedă.

 

Curtea Europeană de Conturi (CEC) a fost instituită în 1977, examinează legitimitatea și regularitatea intrărilor și ieșirilor din Uniunea Europeană și supraveghează gestiunea financiară sănătoasă a bugetului UE.

 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) este o nouă instituție a Uniunii Europene (UE), a cărei înființare a fost prevăzută prin Tratatul de la Lisabona. Serviciul, lansat oficial la 1 decembrie 2010, asistă Înaltul Reprezentant (ÎR) al UE pentru politica externă și de securitate comună în exercitarea mandatului său.

 

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism al Uniunii Europene. Are sediul la Bruxelles și are rol consultativ pe lângă Parlamentul European și Comisia Europeană. Constituit în anul 1957 prin Tratatul de la Roma, CESE reprezintă, în același timp, o structură de dialog și o platformă instituțională care le permite actorilor din viața economică și socială să ia parte la procesul de decizie comunitară. Deține un număr de 350 de consilieri.

 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este adunarea Uniunii Europene (UE) formată din reprezentanți locali și regionali, care oferă autorităților subnaționale (adică regiunilor, județelor, provinciilor, comunelor și orașelor) posibilitatea să-și facă auzită vocea în cadrul instituțiilor UE.

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția financiară a Uniunii Europene (UE), înființată în 1958 prin Tratatul de la Roma, ce se implică alături de alte instituții bancare, în finanțarea programelor de investiții care sunt conforme cu obiectivele economice stabilite de UE și care servesc intereselor europene comune.

 

Ombudsmanul European este un organism interinstituțional al Uniunii Europene care trage la răspundere instituțiile, organele și agențiile UE și promovează buna administrare. Ombudsmanul ajută oamenii, întreprinderile și organizațiile care se confruntă cu probleme cu administrația UE prin investigarea plângerilor, precum și analizând în mod proactiv problemele sistemice mai ample.

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

În exercitarea funcțiilor lor, instituțiile și organismele UE trebuie uneori să prelucreze datele cu caracter personal comunicate de cetățeni în format electronic, scris sau vizual. Prelucrarea include colectarea, înregistrarea, stocarea, extragerea, transmiterea, blocarea sau ștergerea datelor. Intră în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) să asigure respectarea normelor stricte cu privire la viața privată care se aplică acestor activități.

 

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) se asigură că Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii sunt aplicate în mod consecvent în țările UE, precum și în Norvegia, Liechtenstein și Islanda.

 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului organizează proceduri de selecție de înaltă calitate pentru recrutarea personalului de care au nevoie instituțiile, organismele și agențiile UE.

 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene este un organism interinstituțional care are rolul de a asigura editarea publicațiilor elaborate de instituțiile Uniunii Europene, în conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom.
Oficiul pentru Publicații răspunde de apariția zilnică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în 22 de limbi (sau chiar în 23, când se impune și publicarea în limba irlandeză) – fenomen unic în lumea editorială. De asemenea, este editor sau coeditor al publicațiilor în contextul activităților de comunicare interinstituțională. Mai mult, Oficiul pentru Publicații pune la dispoziție diverse servicii on-line care oferă acces liber la informații privind legislația UE (EUR-Lex), publicațiile UE (EU Bookshop), contractele de achiziții publice ale UE (TED) și cercetarea și dezvoltarea în UE (CORDIS).