Parlamentul European a votat Rezoluția de susținere a R Moldova în parcursul european. Documentul recunoaște că țara noastră este în plin război hibrid declanșat de Rusia RO/ENG

Parlamentul European a adoptat Rezoluția Parlamentului European nr.223/2595 din 19 aprilie 2023 prin care solicită Comisiei și Consiliului European să înceapă negocierile cu Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, urmare a îndeplinirii celor nouă etape identificate de Comisia Europeană.

Totodată, documentul certifică amenințările hibride și presiunile făcute de Kremlin pentru destabilizarea guvernului proeuropean al țării. Astfel, Rezoluția confirmă că „Republica Moldova rămâne expusă presiunii ruse și șantajului energetic, tulburărilor economice cauzate de războiul din Ucraina vecină, precum și încercărilor susținute de Kremlin de a destabiliza guvernul pro-european al țării”. 

În acest context, MAI în conformitate cu punctul 11 al Rezoluției este pregătit să sporească conlucrarea cu partenerii europeni, Comisia Europeană, EUROPOL, CEPOL, FRONTEX, Consiliul Uniunii Europene. Totodată, Rezoluția îndeamnă organismele europene să fortifice HUB-ul de securitate al UE de la Chișinău, care asigură centura estică de securitate europeană.

MAI este gata să lucreze de îndată cu noile puncte de contact și să gestioneze fondurile dedicate dezvoltării HUB-ului, ca mecanism de asigurare a securității pentru întreaga Europă.

MAI apreciază că Rezoluția aprobată de Parlamentul European se referă și confirmă acțiunile de destabilizare, context în care, europarlamentarii solicită Uniunii Europene să-i sancționeze pe oligarhii moldoveni fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, afacerile și organizațiile lor politice, precum și extrădarea acestora în Republica Moldova pentru a fi judecați.

MAI apreciază că tabloul de securitate regională expus de diplomația afacerilor interne a R. Moldova a generat determinarea Parlamentului European să voteze Rezoluția prin care se confirmă că țara noastră este producător de securitate pentru Europa. De asemenea, Rezoluția confirmă că Moldova este afectată de războiul hibrid generat de Federația Rusă și că trebuie sprijinită în mod accelerat. În mare parte din expunerea de motive care a determinat emiterea Rezoluției se referă la aspecte semnalate, gestionate permanent de către sistemul afacerilor interne al Republicii Moldova.

Prin Rezoluție, Parlamentul European dorește ca UE să extindă domeniul de aplicare al regimului său de sancțiuni pentru a include acte de corupție pasibile de pedeapsă, care subminează securitatea, stabilitatea, instituțiile constituționale și democratice ale unei țări.

MAI salută decizia Parlamentului European care îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre UE să intensifice asistența financiară și tehnică pentru a sprijini Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

Rezoluția a fost adoptată cu voturile a 555 de europarlamentari, cu 49 de voturi împotrivă.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 

The European Parliament voted a resolution supporting the Republic of Moldova on its European course. The document acknowledges that our country is at a hybrid war triggered by Russia

The European Parliament adopted Resolution no. 223/2595 dated April 19, 2023 calling on the European Commission and the European Council to start negotiations with the Republic of Moldova on accession to the European Union by the end of this year, following the fulfilment of the nine recommendations made by the European Commission.

The document also confirms the Kremlin’s hybrid threats and pressure aimed at destabilising the country’s pro-European government. Thus, the Resolution confirms that ’Moldova remains exposed to Russian pressure and energy blackmail, economic upheaval due to the war in neighbouring Ukraine as well as Kremlin-backed attempts to destabilise the country’s pro-European government’.

In this context and in accordance with paragraph 11 of the Resolution, the MIA is ready to enhance cooperation with the European partners, the European Commission, EUROPOL, CEPOL, FRONTEX, the Council of the European Union. Furthermore, the Resolution urges the European bodies to strengthen the EU Support Hub in Chisinau, which ensures the Eastern European security belt.

The MIA is ready to work immediately with the new contact points and to manage the funds allocated for the development of the Hub as a mechanism to ensure security for the whole of Europe.

The MIA appreciates that the resolution of the European Parliament refers to and confirms the destabilizing actions; in this context, the MEPs ask the European Union to sanction the fugitive Moldovan oligarchs Ilan Shor and Vladimir Plahotniuc, their businesses and political organizations, as well as to extradite them to the Republic of Moldova for trial.

The MIA considers that the regional security picture outlined by the Moldova’s internal affairs diplomacy has led to the European Parliament’s determination to vote on the resolution confirming that our country is a security producer for Europe. The Resolution also confirms that Moldova is being affected by the hybrid war provoked by the Russian Federation and that it must be supported in an accelerated manner. Most of the explanatory statements that prompted the Resolution relate to the issues raised, which are being handled on an ongoing basis by the Moldovan internal affairs system.

By the Resolution, the European Parliament wants the EU to extend the scope of its sanctions regime to include punishable acts of corruption that undermine security, stability, constitutional and democratic institutions.

The MIA welcomes the decision of the European Parliament which urges the EU and its MS to increase financial and technical assistance to support the Republic of Moldova in the process of the EU integration.

The resolution has been adopted with 555 MEPs voting in favour and 49 against.